Plan des Kreises Bochum (aus dem Jahr 1886)

kr_Bochum_1886.jpg